Buď připraven_2013

Buď připraven!, 2013, zvuková instalace, Na Kalvárii, Ostré

zvuková smyčka, reproduktory

S Janem Krtičkou jsme přečetli a nahráli všechny zápisy z kronik skautských oddílů, do nichž jsme jako děti chodili. Vznikly dvě nahrávky ze dvou různých kronik, jejichž zápisy pokrývají dobu jednoho roku. Zvuková instalace byla komponována pro výstavní prostor v bývalé kapli Na Kalvárii tak, aby z každého z jediných dvou úzkých oken na protilehlých stranách kaple zněl jiný záznam. Na opačných stěnách jedné budovy tedy dva různé hlasy předčítají dětské zápisy z kronik v nekonečné smyčce.

Be Prepared!, 2013, sound installation, Na Kalvárii, Ostré

sound loop, loudspeakers

In cooperation with Jan Krtička we read and recorded notes from chronicles of Boy Scout troops we had attended as children. Two sound redordings of two different chronicles were made that cover the period of one year twenty years ago. The sound installation was designed for the exhibition place in the chapel Na Kalvárii. The sound was played from tiny windows on the opposite sides of the chapel. There was a different sound loop in each window – two distinct voices read childlike notes from the chonicles.